Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti POLAK CZ s.r.o., se sídlem Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov, IČ: 275 05 880, DIČ CZ27505880, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23007 (dále jen „výrobce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti a další související právní vztahy v souvislosti s užíváním webové stránky výrobce umístněné internetové adrese www.nabytek-polak.cz fyzickými či právnickými osobami „dále jen „zájemci“).

1.2. Znění obchodních podmínek může výrobce měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení účastníků právního vztahu

2.1. Výrobce

Výrobcem je právnická osoba POLAK CZ s.r.o., 569 12 Opatov 348, IČO: 27505880, dále jen výrobce. Výrobce je současně majitelem a provozovatelem webových stránek umístěných na internetové adrese www.nabytek-polak.cz, které jsou předmětem těchto obchodních podmínek, vyřizuje stížnosti a technické dotazy na provoz těchto webových stránek.

2.2. Prodejce

Prodejcem je pro účely těchto obchodních podmínek fyzická nebo právnická osoba, která má s výrobcem uzavřenu smlouvu o prodeji jeho zboží. Po uzavření kupní smlouvy s vybraným prodávajícím má zájemce veškerá práva a povinnosti související s koupí vybraného zboží, vůči prodávajícímu, který mu zboží dodal a nikoliv vůči výrobci.

2.3. Zájemce

Zájemce je pro účely těchto podmínek fyzická nebo právnická osoba - návštěvník webu www.nabytek-polak.cz, která vyplní a zašle prostřednictvím e-poptávky jím vybranému prodejci dotaz nebo poptávku, nebo se zaregistruje v uživatelském rozhraní na webových stránkách výrobce.

3. E-poptávka zasílaná jednotlivým prodejcům

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní výrobce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Mezi výrobcem a zájemcem není uzavírána kupní smlouva. Po odeslání poptávky po konkrétním zboží vybraném zájemcem bude zájemce kontaktovat jím vybraný prodávající, který mu sdělí více informací o poptávaném zboží, podmínkách jeho dodání, platebních
podmínkách a zašle zájemci nabídku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a výrobcem doporučené ceny jednotlivého zboží. Doporučené ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je k doporučeným cenám zboží pro informaci připočtena v poptávkovém formuláři. Uvedením doporučených cen zboží není omezena možnost jednotlivých prodávajících uzavřít se zájemcem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Poptat zboží u jím vybraného prodejce může zájemce vyplněním Poptávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. poptávaném zboží a jeho doporučené ceně,

3.3.2. kontaktních údajích zájemce,

3.3.3. vybraném prodejci,

3.3.4. dodacích údajích zájemce pro prodávajícího,

3.3.5. preferovaném způsobu platby,

3.3.6. preferovaném způsobu přepravy,

3.3.7. poznámce uvedené zájemcem k poptávanému zboží.

3.4. Zaslání poptávky přes webové rozhraní obchodu: Zájemce zašle poptávku vybranému prodejci vložením položky zboží do poptávkového formuláře (volba „vybrat“ na kartě zboží) v požadovaném počtu kusů, doplní vybrané varianty poptávaného zboží (barevnost RAL), preferovaný způsob platby, preferovaný způsob přepravy, kontaktní a dodací údaje, poznámku), vybere ze seznamu prodejců prodejce, kterému poptávku určí k vyřízení a odešle poptávku volbou „odeslat“. V případě, že poptávka nemá požadované náležitosti, systém zájemce upozorní a poptávku neodešle. Pro odeslání poptávky nemá zájemce povinnost se registrovat. Po odeslání poptávky zobrazí systém hlášení o odeslání poptávky a zájemce obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvede na poptávce, potvrzení poptávky ve formě „kopie“ poptávky.

3.5. Údaje uvedené v poptávce jsou považovány za správné. Zájemce má možnost před odesláním poptávky tyto údaje zkontrolovat. Prodávající neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávce (dále jen „elektronická adresa zájemce“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru poptávky (množství zboží, výše ceny, výše nákladů na dopravu) požádat zájemce o dodatečné potvrzení poptávky a to písemně nebo telefonicky nebo mailem. Jestliže po dodatečně potvrzení poptávky na žádost prodávajícího neprovede, má se za to, že zájemce o objednané zboží nemá zájem.

3.7. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi zájemcem a jím vybraným prodávajícím vzniká zasláním nabídky zájemci jim vybraným prodávajícím na adresu elektronické pošty zájemce a potvrzením (akceptací) této nabídky zájemcem, a to elektronicky, písemně, telefonicky či osobně.

3.8. Uzavřenou smlouvu mezi zájemcem a prodávajícím lze měnit, upřesňovat či rušit pouze na základě dohody mezi zájemcem a prodávajícím písemně nebo emailovou formou. Změny musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.

3.9. Zájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy s jím vybraným prodejcem. Náklady vzniklé zájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s odesláním poptávky nebo uzavřením kupní smlouvy s vybraným prodejcem (náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí zájemce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Doporučená cena zboží

4.1. Doporučená cena zboží je uvedena u jednotlivých druhů zboží bez DPH. DPH je připočteno ke konečné ceně za veškeré poptávané zboží v Poptávkovém formuláři.

4.2. K dohodě o ceně mezi zájemcem a konkrétním prodávajícím dojde až zasláním nabídky zájemcem vybraným prodávajícím zájemci a potvrzením (odsouhlasením) této nabídky zájemcem.

4.3. Prodávající má možnost neuzavřít smlouvu či zrušit smlouvu v případě zjevné chyby v ceně zboží v jím zaslané nabídce oproti ceně obvyklé.

5. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

Práva z vadného plnění uplatňuje zájemce u jím vybraného prodávajícího na adrese jeho sídla a nikoliv u výrobce. Prodávající následně uplatňuje reklamace u výrobce.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Výrobce není ve vztahu k zájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku, v platném znění.

6.2. Zájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

POLAK CZ s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. POLAK CZ s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že lze poptávku na webové stránce provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zájemce, může zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Doručování

Zájemci může být jim vybraným prodejcem, popř. vybranými prodejci doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či na adresu uvedenou zájemcem v poptávce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy vyplývající z těchto obchodních podmínek, v nich výslovně neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Obchodní podmínky jsou archivovány výrobcem v elektronické podobě a aktuální znění je možné vždy stáhnout ve formátu PDF.

10.5. Kontaktní údaje výrobce:

Adresa pro doručování: POLAK CZ s.r.o., Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov

Provozovna výrobce: POLAK CZ s.r.o., Opatov č.p. 348, 569 12 Opatov

Otevírací doba: 7:00 - 15:50 Po – Pá

Adresa pro příjem elektronické pošty: info@polakcz.cz

Telefon: +420 737 287 808

10.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2018

V Brně dne 1. 10. 2018

POLAK CZ s.r.o.
Petr Polák, jednatel společnosti