Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě

číslo prohlášení: 01/POLAK/1-02/07

Výrobce: POLAK CZ s.r.o.

Sídlo: 569 12 Opatov 348

IČ: 27505880

DIČ: CZ27505880

 

prohlašuje, že níže popsaný výrobek

 

El. zásuvková skříň NEL

 

Obchodní název: Elektrolišta NEL

Typové označení: NEL 1, NEL 2, NEL 3, NEL 4

Slovní popis zařízení: Rozvodná plechová skříň s vestavěnými el. zásuvkami

 

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003 Sb., který se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, přejímajícím směrnici ES 73/23/EHS a že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k použití určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky souvisejících technických předpisů.

Posouzení shody bylo provedeno postupy dle §3 odst. 1) NV č. 17/2003 Sb., §3 odst. 1), výrobek vyhovuje ustanovení následujících technických norem:
- ČSN EN 60439-1 ed.2:2000

  • ČSN EN 60439-3:1995

 

Typovou zkoušku výrobku provedla autorizovaná osoba:

VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚP Vyškov, V. Nejedlého 691, Vyškov, číslo protokolu 66/6304/001-061.

 

Systém zabezpečování jakosti výroby byl posouzen autorizovanou osobou Bureau Veritas Certification Czech Republic,s.r.o., IČ: 26165007, Olbrachtova, 140 02 Praha 2, a byla shledána shoda se standardem ČSN EN ISO 9001:2001

 

V Opatově dne 1.1.2007

 

Za výrobce:


Petr Polák

ředitel